leetcode1144-递减元素使数组呈锯齿状

原题

给你一个整数数组 nums,每次 操作 会从中选择一个元素并 将该元素的值减少 1

如果符合下列情况之一,则数组 A 就是 锯齿数组

 • 每个偶数索引对应的元素都大于相邻的元素,即 A[0] > A[1] < A[2] > A[3] < A[4] > ...
 • 或者,每个奇数索引对应的元素都大于相邻的元素,即 A[0] < A[1] > A[2] < A[3] > A[4] < ...

返回将数组 nums 转换为锯齿数组所需的最小操作次数。

示例 1:

输入: nums = [1,2,3] 输出: 2
解释: 我们可以把 2 递减到 0,或把 3 递减到 1。

示例 2:

输入: nums = [9,6,1,6,2] 输出: 4

提示:

 • 1 <= nums.length <= 1000
 • 1 <= nums[i] <= 1000

解法

思想

分成奇、偶两种情况进行遍历,找到满足条件的最小值

代码

class Solution {
  public int movesToMakeZigzag(int[] nums) {
    int count1 = 0;
    for(int i = 0;i<nums.length;i+=2){
      int cur = nums[i];
      int diff = cur - Math.min(i==0?1001:nums[i-1],i == nums.length-1?1001:nums[i+1]) + 1;
      if(diff > 0) count1+=diff;
    }
    int count2 = 0;
    for(int i = 1;i<nums.length;i+=2){
      int cur = nums[i];
      int diff = cur - Math.min(nums[i-1],i == nums.length-1?1001:nums[i+1]) + 1;
      if(diff > 0) count2+=diff;
    }
    return Math.min(count1,count2);
  }
}

原创文章,作者:彭晨涛,如若转载,请注明出处:https://www.codetool.top/article/leetcode1144-%e9%80%92%e5%87%8f%e5%85%83%e7%b4%a0%e4%bd%bf%e6%95%b0%e7%bb%84%e5%91%88%e9%94%af%e9%bd%bf%e7%8a%b6/

发表回复

登录后才能评论