leetcode167-两数之和II-输入有序数组

原题

给定一个已按照 升序排列 的有序数组,找到两个数使得它们相加之和等于目标数。

函数应该返回这两个下标值index1index2,其中index1必须小于index2

说明:

 • 返回的下标值(index1 和 index2)不是从零开始的。
 • 你可以假设每个输入只对应唯一的答案,而且你不可以重复使用相同的元素。

示例:

输入: numbers = [2, 7, 11, 15], target = 9
输出: [1,2] 解释 2 与 7 之和等于目标数 9 。因此 index1 = 1, index2 = 2 。

解法

思想

因为给的数组是有序的,可以使用双指针逼近目标数。

代码

class Solution {
  public int[] twoSum(int[] numbers, int target) {
    int[] index = new int[2];
    int index1 = 0;
    int index2 = numbers.length - 1;
    while (index1 < index2) {
      if (numbers[index1] + numbers[index2] > target)
        index2--;
      else if (numbers[index1] + numbers[index2] < target)
        index1++;
      //找到了
      else {
        index[0] = index1 + 1;
        index[1] = index2 + 1;
        break;
      }
    }
    return index;
  }
}

原创文章,作者:彭晨涛,如若转载,请注明出处:https://www.codetool.top/article/leetcode167-%e4%b8%a4%e6%95%b0%e4%b9%8b%e5%92%8cii-%e8%be%93%e5%85%a5%e6%9c%89%e5%ba%8f%e6%95%b0%e7%bb%84/

发表回复

登录后才能评论