leetcode238-除自身以外数组的乘积

原题

给你一个长度为 n 的整数数组 nums,其中 n > 1,返回输出数组 output ,其中 output[i] 等于 nums 中除 nums[i] 之外其余各元素的乘积。

示例:

输入: [1,2,3,4] 输出: [24,12,8,6]

提示: 题目数据保证数组之中任意元素的全部前缀元素和后缀(甚至是整个数组)的乘积都在 32 位整数范围内。

说明:不要使用除法,且在 O(n) 时间复杂度内完成此题。

进阶:
你可以在常数空间复杂度内完成这个题目吗?( 出于对空间复杂度分析的目的,输出数组不被视为额外空间。)

解法

思想

顺序相反的两次遍历

代码

class Solution {
  public int[] productExceptSelf(int[] nums) {
    int[] ans = new int[nums.length];
    ans[0] = 1;
    for(int i = 1;i<nums.length;i++){
      ans[i] = ans[i-1]*nums[i-1];
    }
    int prev = nums[nums.length-1];
    for(int i = nums.length-2;i>=0;i--){
      ans[i] = prev*ans[i];
      prev = prev*nums[i];
    }
    return ans;
  }
}

原创文章,作者:彭晨涛,如若转载,请注明出处:https://www.codetool.top/article/leetcode238-%e9%99%a4%e8%87%aa%e8%ba%ab%e4%bb%a5%e5%a4%96%e6%95%b0%e7%bb%84%e7%9a%84%e4%b9%98%e7%a7%af/

发表回复

登录后才能评论