leetcode695-岛屿的最大面积

原题

给定一个包含了一些 0 和 1的非空二维数组 grid , 一个 岛屿 是由四个方向 (水平或垂直) 的 1 (代表土地) 构成的组合。你可以假设二维矩阵的四个边缘都被水包围着。

找到给定的二维数组中最大的岛屿面积。(如果没有岛屿,则返回面积为0。)

示例 1:

[[0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0],
 [0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],
 [0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0],
 [0,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0]]

对于上面这个给定矩阵应返回 6。注意答案不应该是11,因为岛屿只能包含水平或垂直的四个方向的‘1’。

示例 2:

[[0,0,0,0,0,0,0,0]]

对于上面这个给定的矩阵, 返回 0

注意: 给定的矩阵grid 的长度和宽度都不超过 50。

解法

思想

对于每个点dfs搜索四周为1的点,搜索到之后把该点标记为0,防止重复搜索。

代码

class Solution {
  public int maxAreaOfIsland(int[][] grid) {
    int ans = 0; 
    for (int i = 0; i < grid.length; i++) {
      for (int j = 0; j < grid[i].length; j++) {
        if (grid[i][j] == 1) 
          ans = Math.max(ans, dfs(i, j, grid));
      }
    } 
    return ans;
  }

  private int dfs(int i, int j, int[][] grid) {
    if (i < 0 || j < 0 || i >= grid.length || j >= grid[i].length || grid[i][j] == 0) { 
      return 0;
    } 
    grid[i][j] = 0;
    int num = 1;
    num += dfs(i + 1, j, grid);
    num += dfs(i - 1, j, grid);
    num += dfs(i, j + 1, grid);
    num += dfs(i, j - 1, grid);
    return num;

  }
}

原创文章,作者:彭晨涛,如若转载,请注明出处:https://www.codetool.top/article/leetcode695-%e5%b2%9b%e5%b1%bf%e7%9a%84%e6%9c%80%e5%a4%a7%e9%9d%a2%e7%a7%af/

发表回复

登录后才能评论