leetcode88-合并两个有序数组

原题

给定两个有序整数数组 nums1nums2 ,将 nums2 合并到 nums1 中,使得 num1 成为一个有序数组。

说明:

 • 初始化 nums1nums2 的元素数量分别为 mn
 • 你可以假设 nums1 有足够的空间(空间大小大于或等于 m + n)来保存 nums2 中的元素。

示例:

输入:
nums1 = [1,2,3,0,0,0], m = 3
nums2 = [2,5,6], n = 3
输出: [1,2,2,3,5,6]

解法

思想

双指针,先把结果写到另一个数组,最后复制给nums1

代码

class Solution {
  public void merge(int[] nums1, int m, int[] nums2, int n) {
    if(nums2.length==0) return;
    int[] nums = new int[nums1.length];
    int i = 0;
    int j = 0;
    int cur = 0;
    while(i<=m-1||j<=n-1){
      if(j!=n&&(i==m||nums1[i]>=nums2[j])) nums[cur++] = nums2[j++];
      else nums[cur++] = nums1[i++];
    }
    for(int a = 0; a < nums1.length;a++){
      nums1[a] = nums[a];
    }
  }
}

原创文章,作者:彭晨涛,如若转载,请注明出处:https://www.codetool.top/article/leetcode88-%e5%90%88%e5%b9%b6%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e6%9c%89%e5%ba%8f%e6%95%b0%e7%bb%84/

发表回复

登录后才能评论