leetcode4-寻找两个有序数组的中位数

这道题我没想出符合条件的思路

原题

给定两个大小为 m 和 n 的有序数组 nums1 和 nums2

请你找出这两个有序数组的中位数,并且要求算法的时间复杂度为 O(log(m + n))。

你可以假设 nums1 和 nums2 不会同时为空。

示例1:

nums1 = [1, 3] nums2 = [2]

则中位数是 2.0

示例2:

nums1 = [1, 2] nums2 = [3, 4]

则中位数是 (2 + 3)/2 = 2.5

解法

思想

二分查找合并后的数组中第k/2个数,排除法,参考 https://leetcode-cn.com/problems/median-of-two-sorted-arrays/solution/xiang-xi-tong-su-de-si-lu-fen-xi-duo-jie-fa-by-w-2/

代码

class Solution {
  public double findMedianSortedArrays(int[] nums1, int[] nums2) {
    int n = nums1.length;
    int m = nums2.length;
    int left = (n + m + 1) / 2;
    int right = (n + m + 2) / 2;
    //将偶数和奇数的情况合并,如果是奇数,会求两次同样的 k 。
    return (getKth(nums1, 0, n - 1, nums2, 0, m - 1, left) + getKth(nums1, 0, n - 1, nums2, 0, m - 1, right)) * 0.5; 
  }

  private int getKth(int[] nums1, int start1, int end1, int[] nums2, int start2, int end2, int k) {
    int len1 = end1 - start1 + 1;
    int len2 = end2 - start2 + 1;
    //让 len1 的长度小于 len2,这样就能保证如果有数组空了,一定是 len1 
    if (len1 > len2) return getKth(nums2, start2, end2, nums1, start1, end1, k);
    if (len1 == 0) return nums2[start2 + k - 1];

    if (k == 1) return Math.min(nums1[start1], nums2[start2]);

    int i = start1 + Math.min(len1, k / 2) - 1;
    int j = start2 + Math.min(len2, k / 2) - 1;

    if (nums1[i] > nums2[j]) {
      return getKth(nums1, start1, end1, nums2, j + 1, end2, k - (j - start2 + 1));
    }
    else {
      return getKth(nums1, i + 1, end1, nums2, start2, end2, k - (i - start1 + 1));
    }
  }
}

原创文章,作者:彭晨涛,如若转载,请注明出处:https://www.codetool.top/article/leetcode4-%e5%af%bb%e6%89%be%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e6%9c%89%e5%ba%8f%e6%95%b0%e7%bb%84%e7%9a%84%e4%b8%ad%e4%bd%8d%e6%95%b0/

发表回复

登录后才能评论