leetcode724-寻找数组的中心索引

原题

给定一个整数类型的数组nums,请编写一个能够返回数组“中心索引”的方法。

我们是这样定义数组中心索引的:数组中心索引的左侧所有元素相加的和等于右侧所有元素相加的和。

如果数组不存在中心索引,那么我们应该返回 -1。如果数组有多个中心索引,那么我们应该返回最靠近左边的那一个。

示例 1:

输入:
nums = [1, 7, 3, 6, 5, 6] 输出: 3
解释:
索引3 (nums[3] = 6) 的左侧数之和(1 + 7 + 3 = 11),与右侧数之和(5 + 6 = 11)相等。
同时, 3 也是第一个符合要求的中心索引。

示例 2:

输入:
nums = [1, 2, 3] 输出: -1
解释:
数组中不存在满足此条件的中心索引。

说明:

 • nums的长度范围为 [0, 10000]
 • 任何一个 nums[i] 将会是一个范围在 [-1000, 1000]的整数。

解法

思想

前缀和,先算出整个数组的总和,然后遍历数组,当某个元素前面的前缀和的两倍加上该元素的值等于总和的时候,说明该元素的位置为中心索引。

代码

Java

class Solution {
  public int pivotIndex(int[] nums) {
    int sum = 0;
    for(int i:nums){
      sum += i;
    }
    int cur = 0;
    for(int i = 0;i<nums.length;i++){
      if(cur*2+nums[i] == sum) return i;
      cur += nums[i];
    }
    return -1;
  }
}

Go(2020/07/05)

func pivotIndex(nums []int) int {
  s := 0
  for _,v := range nums{ s += v }
  cur := 0
  for i,v := range nums{
    if cur*2+v == s {return i}
    cur += v
  }
  return -1
}

Python(2020/07/05)

class Solution(object):
  def pivotIndex(self, nums):
    """
    :type nums: List[int]
    :rtype: int
    """
    s = sum(nums)
    cur = 0
    for i,v in enumerate(nums):
      if(cur*2 + v == s): return i
      cur += v
    return -1

原创文章,作者:彭晨涛,如若转载,请注明出处:https://www.codetool.top/article/leetcode724-%e5%af%bb%e6%89%be%e6%95%b0%e7%bb%84%e7%9a%84%e4%b8%ad%e5%bf%83%e7%b4%a2%e5%bc%95/

发表回复

登录后才能评论